Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

Положення про етику наукових публікацій

Редакційна колегія наукового журналу «Надтверді матеріали» у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та ін. Зокрема рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

В свою чергу редакційна колегія журналу заохочує і спонукає авторів дотримуватись належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки і публікування статей, що подаються до редакції журналу.

1. Етичні зобов’язання авторів

Автори несуть персональну відповідальність за наданий до редакції журналу текст рукопису та дотримуються таких принципів:

1.1. Надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і вважаються неприйнятними.

1.2. Гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є самостійною й оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути належним чином оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Цитувати ті публікації, які здійснили вплив на сутність роботи. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення редакцією журналу не приймаються.

1.3. Усвідомлювати, що автор(и) несе(уть) первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.

1.4. Гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які внесли істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведення або інтерпретацію результатів представленої роботи, та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі. Іншим особам (чи організаціям), які брали участь в деяких аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалюють його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори повинні нести публічну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття є мультидисциплінарною роботою, співавтори відповідають кожен за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженнях.

1.5. Визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. Зокрема, у статті повинні бути зроблені бібліографічні посилання на публікації, які мали якесь значення при проведенні дослідження. Інформація, отримана в приватному порядку шляхом розмови, листування та обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без відкритого письмового дозволу від представника її джерела. Всі джерела повинні бути відкритими. Навіть якщо використовуються письмові чи ілюстративні матеріали великого числа людей, дозвіл на це має бути отримано і представлено в редакцію.

1.6. Автори повинні повідомити редакцію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі. Усі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранній стадії.

1.7. Представляти в журнал тільки оригінальний рукопис. Не надавати в журнал статтю, яка була відправлена в інший журнал і перебуває зараз на розгляді, а також статтю, опубліковану раніше в іншому журналі. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття статті з рецензування. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на свою більш ранню роботу і вказати, у чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків.

1.8. Автор повинен чітко вказувати в своїй роботі про ситуацію, коли дослідження пов’язані з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, під час роботи з якими існує ризик для здоров’я людини або тварини. Якщо дослідження передбачають використання тварин або людини як піддослідних, автор повинен гарантувати, що всі процедури були проведені згідно з відповідними законами та інституційними принципами, як і те, що відповідні державні установи схвалили їх. Представлена стаття повинна включати заяву та підтвердження від відповідних інстанцій про згоду на експерименти з людьми. Право людини, що задіяна в експерименті, на конфіденційність завжди має дотримуватись.

1.9. Указувати в своїх рукописах усі джерела фінансової підтримки проекту, інформацію про роботодавця, патентні заявки/реєстрації, гранти та інші види фінансування.

1.10. Автор у випадку повернення статті на доопрацювання зобов’язаний її допрацювати відповідно до зауважень рецензентів або редколегії, в іншому випадку редколегія має право відхилити статтю.

2. Етичні принципи в діяльності рецензентів

Редколегія з метою підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі призначає анонімне як для рецензента, так і для автора рецензування. Всі члени редколегії є рецензентами.

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів з метою об’єктивного оцінювання якості поданої статті та визначення рівня її відповідності високим науковим, літературним та етичним стандартам. При оцінці статті рецензент повинен бути неупередженим та дотримуватися таких принципів:

2.1. Експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість тексту статті, а головному редактору – прийняти рішення про публікацію.

2.2. Рецензент, який не вважає себе фахівцем в області тематики статті або знає, що не зможе своєчасно представити рецензію на статтю, повинен сповістити про це головного редактора і відмовитися від рецензування.

2.3. Рецензентом не може бути автор або співавтор представленої на рецензію роботи. Це стосується також наукових керівників здобувачів наукового ступеня та/або співробітників підрозділу, в якому працює автор.

2.4. Будь-який рукопис, отриманий експертом від редакції на рецензування, є конфіденційним документом. Його не можна обговорювати з іншими особами, за винятком зазначених осіб.

2.5. Рецензент повинен бути об’єктивним. Неприпустимо робити в рецензії персональні зауваження автору. Рецензент повинен переконливо й аргументовано обґрунтувати власні висновки.

2.6. Рецензент повинен виявляти опубліковані статті, які мають відношення до рецензованої статті і не процитовані автором. Будь-яке твердження в рецензії про те, що деякі спостереження, висновок або аргумент з рецензованої статті вже зустрічалися раніше в літературі, має супроводжуватися точним бібліографічним посиланням на джерело інформації. Рецензент також повинен звертати увагу головного редактора на значну подібність або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, раніше опублікованою.

2.7. У разі виникнення у рецензента підозри щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з пропозицією колективного розгляду авторської статті.

2.8. Рецензент повинен надавати об’єктивний висновок щодо достатності цитування уже надрукованих в літературі статей з даної тематики.

2.9. Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї з представленої йому на рецензію статті для особистої вигоди, дотримуючись принципу конфіденційності.

2.10. Рецензент не повинен приймати до розгляду рукописи при наявності конфлікту інтересів, викликаних конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, пов’язаними зі статтею.

2.11. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.

3. Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії журналу

Члени редакційної колегії і редакція журналу несуть відповідальність за оприлюднення наданого рукопису, керуючись такими основоположними принципами:

3.1.Всі надані для публікації матеріали проходять в редакційній колегії ретельний відбір і анонімне рецензування.

3.2. Редакційна колегія з обґрунтуванням власного рішення залишає за собою право відхилити статтю або повернути її автору (авторам) на доопрацювання.

3.3. При прийнятті рішення про публікацію головний редактор наукового журналу керується достовірністю поданих даних та науковою значимістю розглядуваної роботи.

3.4. Головний редактор не повинен мати власних інтересів стосовно статей, які він відхиляє чи приймає.

3.5. Головний редактор журналу несе відповідальність за рішення про те, які з поданих статей будуть прийняті до публікації, а які відхилені. При цьому він керується політикою журналу і дотримується юридичних засад, попереджуючи порушення авторських прав і плагіат.

3.6. Редакційна колегія об’єктивно і неупереджено розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю виключно за її науковим змістом, безвідносно до расової приналежності авторів, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів.

3.7. Головний редактор, члени редакційної колегії і співробітники редакції журналу не повинні повідомляти інформацію про представлену в журнал статтю нікому, крім автора(ів), призначених та потенційних рецензентів, інших співробітників редакції та (за необхідності) видавця.

3.8. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, членами редакційної колегії чи співробітниками редакції для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмової згоди).

3.9. Головний редактор не повинен допускати до публікації представлену статтю, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

3.10. Стаття, в разі прийняття її до опублікування, розміщується у відкритому доступі, авторські права зберігаються за авторами.

3.11. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

3.12. Головний редактор та співробітники редакції журналу повинні забезпечувати конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів.

4. Принципи професійної етики в діяльності видавця

Видавець несе відповідальність за оприлюднення авторських робіт, дотримуючись таких основоположних принципів і процедур:

4.1. Сприяти виконанню етичних обов’язків редакцією, редакційно-видавничою групою, редакційною колегією, рецензентами і авторами відповідно до даних вимог.

4.2. Надавати підтримку редакції журналу у розгляді претензій до етичних аспектів публікованих матеріалів і допомагати взаємодіяти з іншими журналами та/або видавцями, якщо це сприяє виконанню обов’язків редакторів.

4.3. Дотримуватися положення, що діяльність журналу не є комерційним проектом і не має на меті одержання прибутку.

4.4. Сприяти процесу опублікування виправлень, роз’яснень, спростувань і вибачень, коли це необхідно.

4.5. Бути завжди готовим опублікувати виправлення, розяснення, спростування і вибачення, коли це необхідно.

4.64.. Надавати редакції журналу можливість відкликати публікації, які містять плагіат і недостовірні дані.

 

Положення про етику наукових публікацій затверджено головним редактором журналу «Надтверді матеріали» академіком НАН України В.З. Туркевичем 13 вересня 2019 р.

 

На головну

Випуск № 4, рік 2024
Надтверді матеріали
Склад редакційної колегії
Архів журналу НТМ
Положення про етику наукових публікацій
Редакція журналу “Надтверді матеріали
Передплата
Історія журналу
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ» У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Рекомендації для авторів журналу «Надтверді матеріали»
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua