Головна
Про Нас
Новини
Історія
Наука
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ІНМ-НТУУ "КПІ"
Аспірантура
Захист дисертацій
Вчена рада
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
Профспілка
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ
Інформація про держ. закупівлі
e-mail
Пошукова система
"Надтверді матеріали"
Бібліотека
Конференції
Виставки
Обладнання центру
Контакти Центру
Порядок оформлення заявок

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Міжнародний журнал «Надтверді матеріали» публікує огляди, оригінальні статті та хроніку з отримання, дослідження властивостей і застосування надтвердих матеріалів. Статті публікуються українською та англійською мовами.  

I. Зміст статей

1. Кожна стаття повинна бути забезпечена Універсальним десятковим класифікатором (УДК), ключовими словами (не більше п"яти-семи термінів) і анотацією українською та англійською мовами обсягом не більше 500 знаків, враховуючи пробіли. Стаття має бути підписаною всіма авторами; список авторів повинен супроводжуватися зазначенням їх наукових ступенів і точним найменуванням місця роботи (назва організації, місто, країна), телефоном і адресою електронної пошти. Рукописи надаються в двох примірниках.

2. Структура статті повинна відповідати такому порядку викладу:

  • актуальність проблеми;
  • стан питання;
  • мета дослідження;
  • обґрунтування застосування і опис обраної автором методики;
  • виклад результатів;
  • висновки;
  • література.

3. Автори зобов"язані суворо дотримуватися норм літературної мови публікації і уникати вживання незагальноприйнятих термінів і понять.

4. У тексті статті повинні бути роз"яснені всі позначення, що зустрічаються, за винятком загальновживаних. Позначенням, використаним в формулах, повиннний бути дан опис безпосередньо після формули, в якій вони зустрічаються вперше в даній статті, за винятком випадків, коли вони описані раніше в тексті. Якщо в індексах змінних або виразів вживаються скорочення, їх зміст повинен бути пояснений в тексті, або мають бути чіткими, наприклад, Tпл - температура плавлення.

5. Література, що приводиться в кінці публікації, повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті, і бути оформлена відповідно до таких шаблонів:

Однотомні видання

[Автори][Назва]. – [Місто]: [Видавництво], [Рік]. – [Загальна кількість сторінок] стор.

Томи (випуски) багатотомних видань 

[Автори] [Назва видання]: В [Загальна кількість томів] т. – [Місто]: [Видавництво], [Рік]. – Т. [Номер тому]. – [Загальна кількість сторінок] стор.

Тези доповідей, доповіді та ін. матеріали коференцій

[Автори][Назва доповіді] // [Назва конференції], [Місто прове­де­ння], [Дата проведення]: Сб. доповідей – [Місто, в якому видана збірка]: [Видавництво], [Дата видання]. – [Том або частина]. – Стор. [Диапазон сторінок].

Статті з періодичних видань

[Автори] [Назва статті] // [Название издания]. – [Рік]. – [Том], № [Номер]. – Стор. [Диапазон сторінок].

Статті зі збірок

[Автори] [Назва статті] // [Назва збірки]. – [Місто]: [Видавництво], [Рік]. – Стор. [Диапазон сторінок].

Патентні документи

Пат. 35809 Україна, МПК C 30 B 29/04, C 30 B 31/00. Спосіб синтезу надпровідних алмазів / О. О. Шульженко, О. М. Соколов, О. Г. Гонтар. – Заявл.03.04.2008; Опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.

Pat. 3906082 USA, IC C 01 B 031/06. Method of making diamonds synthetically / A. A. Shulzhenko, A. F. Getman. – Publ. 16.09.75.

Примітка. Опис патентних документів необхідно представляти мовою оригіналу.

 

II. Оформлення статей

Статті повинні бути підготовлені в форматі текстового редактора MS Word не нижче версій 6.0 (Word 97) і вище. Текст статті повинен бути набраний шрифтом Times New Roman, а грецькі і математичні символи - шрифтом Symbol (12 пт через 1,5 інтервалу). Латинські символи повинні бути курсивом, грецькі і кириличні - прямим шрифтом, вектори - прямим напівжирним (незалежно від алфавіту).

Ілюстрації до статтей, в залежності від їх змісту, повинні бути представлені окремими графічними файлами в наступному вигляді:

- Напівтонові ілюстрації (фотографії, рентгенограми, портрети та ін.) мають бути представлені оригіналами, або скановані і подані в електронному варіанті у вигляді графічних файлів форматів *.BMP, *.PCX, *.JPG, *.GIF. Bitmap ілюстрації повинні бути якістю 600 dpi. Grayscale і Color ілюстрації повинні бути якістю 300 dpi. У разі, якщо зменшення якості викликає втрату елементів ілюстрації, допускається установка необхідного значення якості, але не більше 600 dpi. Зображення повинно мати розмірну мітку.

- Штрихові (графіки, малюнки, схеми, діаграми) - необхідно виконувати засобами MS EXCEL і Origin, а також засобами MS WORD. Також малюнки можуть бути представлені у вигляді графічних файлів форматів *.WMF або *.CDR. Забороняється використання точкових закрасок в програмах роботи з векторною графікою.

Не допускається вставка малюнка, зробленого будь-яким редактором, в документ за допомогою команд "Копіювати-Вставити" (Copy-Paste). Написи на рисунках слід, по можливості, замінювати цифрами та літерами, роз"яснненями в підписах до малюнка або в тексті; вони повинні бути чітко відокремлені від графічних елементів малюнка. На графіках не слід наносити координатну сітку, тільки ділення шкал (за винятком випадків, коли сітка необхідна для підвищення інформативності). Зарубки на осях координат повинні бути спрямовані всередину.

Таблиці друкуються на окремих сторінках і повинні мати заголовок. Тематичний заголовок до таблиці повинен бути точним, коротким і повністю відповідати змісту таблиці. У таблицях обов"язково вказуються одиниці виміру величин. Числові значення однорідних величин розташовують в графах так, щоб одиниці перебували під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Якщо в графі вказують межі величин, то тире вимикають посередині формату графи. Всі символи (або умовні позначення) в таблиці повинні бути описані безпосередньо в примітці до неї або в тексті статті. Скорочення слів в таблиці не допускаються. Спеціальні знаки та грецькі літери і в тексті, і в таблицях повинні бути виконані як вставка символу.

Слід уникати повторення даних таблиць і графіків в тексті статті, подання одних і тих же чисельних результатів у вигляді таблиць і графіків одночасно.

При виборі одиниць виміру необхідно дотримуватися міжнародної системи одиниць СІ (ГОСТ 8.417-2002. Одиниці величин; ДСТУ 3651.0-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць).

Формули повинні бути набрані у формульному редакторі Equation 3.0 шрифтом того ж накреслення, що й основний текст.

 

На головну

Випуск № 4, рік 2024
Надтверді матеріали
Склад редакційної колегії
Архів журналу НТМ
Положення про етику наукових публікацій
Редакція журналу “Надтверді матеріали
Передплата
Історія журналу
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ» У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Рекомендації для авторів журналу «Надтверді матеріали»
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: secretar@ism.kiev.ua