Головна
Ювілеї
Про Нас
Новини
Історія
Наука
Захист дисертацій
Видання
Результати
Вакансії
+ Відділи : Відділ №1
Відділ №3
Відділ №4
Відділ №6
Відділ №7
Відділ №9
Відділ №11
Відділ №13
Відділ №14
Відділ №18
Відділ №20
Відділ №22
Рада молодих вчених
Науково-організаційний відділ
Керівництво Інституту
АЛКОН
Виробництво
Інвестиції
Міжвідомча рада
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ НАН УКРАЇНИ ЗА 2017 РІК
Інформація по закупівлях на 2016 рік
e-mail
Пошукова система по науковим документам ІНМ
"СВЕРХТВЁРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Бібліотека
XXI Міжнародна конференція
X конференція молодих вчених та спеціалістів
Обладнання центру
Положення
Контакти
Порядок оформлення заявок

Выпуск №2, год 2009

УДК 549.2:539.1

С. Н. Дуб (г. Киев) А. А. Гончаров (г. Краматорськ) В. В. Петухов (г. Донецк)
Влияние азота на механические свойства тонких пленок системы Та—В—N

Получены аморфно-кристаллические тонкие пленки системы Та—В—N на стальной подложке ВЧ-магнетронным реактивным распылением мишени ТаВ2 в газовой смеси азота и аргона. Исследовано влияние содержания азота в смеси на механические свойства пленок. Установлено, что формирование аморфно-кристаллической структуры приводит к снижению нанотвердости, модуля упругости и повышению пластичности пленок Ta—B—N по сравнению с нанокристаллическими пленками TaB2. Образование аморфного нитрида бора также вызывает вязко-упругое механическое поведение тонких пленок системы Ta—B—N.

Ключевые слова: тонкие пленки, система Ta—B—N, нанотвердость, вязкоупругость.


УДК 541.1:546.273.171

В. З. Туркевич, А. В. Козырев (г. Киев)
Термодинамический расчет диаграммы плавкости системы Mg—MgO—B при давлении 2 ГПа

В рамках модельных представлений феноменологической термодинамики выполнен расчет фазовых равновесий с участием жидкой фазы в тройной системе Mg—MgO—B при давлении 2 ГПа. Диаграмма плавкости системы характеризуется наличием пяти нонвариантных четырехфазных равновесий, три из которых перитектические, а два — эвтектические. Область первичной кристаллизации диборида магния MgB2 расположена вблизи двойной системы Mg—B и выклинивается по мере увеличения концентрации кислорода, уступая в точке перитектического равновесия L + MgB2 = MgO + MgB4 (1345 K, 68%(ат.)В, 10 ‰(ат.) О) областям кристаллизации MgO и MgB4.

Ключевые слова: высокие давления, диаграмма состояния, бориды и оксид магния.


УДК 621.762

С. В. Чорнобук, А. Ю. Попов, В. А. Макара (г. Киев)
Структура и механические свойства реакционноспеченных керамических композиционных материалов на основе диборидов титана и гафния

Представлены структура и механические характеристики керамических композиционных материалов на основе диборидов титана и гафния, полученных методом реакционного горячего прессования. Показано, что ультрадисперсная структура обеспечивает высокие механические характеристики синтезированных композитов.

Ключевые слова: структура, механические свойства, реакционноспеченные керамические композиционные материалы, дибориды титана, гафния.


УДК 621.762.669.018.95

С. Ю. Мариненко, Л. Г. Бодрова, Г. М. Крамар, В. В.Лазарюк (м. Тернопіль)
Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі

Досліджено структуроутворення сплавів на основі TiC—(VC, NbC, WC) з нікель-хромовою зв’язкою, отриманих традиційною технологією та технологією, що включає додаткову операцію попереднього синтезу карбідів. Сплави досліджено за допомогою металографічного, рентгенівського фазового та мікрорентгеноспектрального методів аналізу. Вивчено процеси формування мікроструктури сплавів в залежності від технології виготовлення та хімічного складу.

Ключові слова: тверді сплави, полікарбідна основа, мікро­структура, кільцева структура, фазовий склад.


УДК 621.744:666.798.2

А. А. Лещук, Т. А. Цысарь, В. В. Ивженко (г. Киев)
Компьютерное моделирование процессов теплопереноса при инжекционном литье изделий сложных форм

Представлены результаты компьютерного моделирования процесса теплопереноса при инжекционном литье. Получено распределение температуры в рабочем тракте установки и пресс-формах для литья керамических изделий в форме сопел, шаров сплошных, шаров с отверстием и колец. Рассчитаны исходные технологические зависимости времени остывания термопластической массы на основе AlN, SiC и WC до температуры 40 °С для изделий различных форм и типоразмеров.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, процессы теплопереноса, инжекционное литье, керамические изделия.


УДК 539.266

О. С. Роїк, С. О. Лисовенко, В. М. Перевертайло, В. П. Казіміров, О. Б. Логінова (м. Київ)
Моделювання та аналіз структури бінарних розплавів системи Ni—Mn

З використанням методу оберненого Монте-Карло і експериментальних кривих структурного фактора отримано структурні моделі бінарних розплавів Ni—Mn. Аналіз локальної атомної структури проведено за допомогою статистично-геометричного методу Вороного-Делоне. Встановлено, що за виключенням математичного сподівання та дисперсії розподілу коефіцієнта сферичності поліедрів Вороного, концентраційні залежності структурних параметрів розплавів Ni—Mn мають адитивний характер. Аналіз метричних характеристик поліедрів свідчить про реалізацію щільного некристалічного пакування атомів у досліджених розплавах, частка якого зростає зі вмістом мангану, досягаючи максимального значення в околі розплаву Ni66,7Mn33,3. Однак для розплаву, який відповідає азеотропній точці на діаграмі стану Ni—Mn, характерне підсилення взаємодії між атомами Ni—Mn та Mn—Mn. Це перешкоджає утворенню некристалічного щільного пакування та підсилює різноманітність в локальному оточенні атомів для розплаву в цій точці.

Ключові слова: метод RMC, просторовий кут, метод Вороного-Делоне, поверхневий натяг, міжатомна взаємодія, структурний фактор


УДК 544.31:621.762

А. Ф. Лисовский (г. Киев)
Об устойчивости жидких прослоек в нанодисперсных композиционных материалах

Проведено термодинамическое исследование процесса ухода жидкости из плоского капилляра, расположенного в нанодисперсном композиционном теле, в его объем. Получено выражение для изменения свободной энергии Гиббса нанодисперсной системы при протекании этого процесса. Определены условия, в которых прослойки жидкости являются устойчивыми в объеме композиционного тела или неустойчивыми. Определены классы композиционных материалов, в которых прослойки жидкости независимо от размера тугоплавких частиц устойчивы, а также композиционные материалы, в которых прослойки жидкости неустойчивы.

Ключевые слова: термодинамика, жидкие прослойки, нанодисперсное тело.


УДК 621.941

А. С. Манохин, Н. Е. Стахнив, С. А. Клименко (г. Киев)
Неровности поверхности, обработанной безвершинным косоугольным инструментом, оснащенным ПСТМ на основе КНБ

Приведены результаты исследования закономерности изменения параметров неровностей поверхности, обработанной безвершинным косоугольным инструментом, оснащенным ПСТМ на основе КНБ, в зависимости от режимов резания и геометрических параметров инструмента.

Ключевые слова: косоугольный безвершинный инструмент, оснащенный ПСТМ, «бреющее» точение, волнистость, шероховатостьповерхности, отклонение формы.


УДК 621.921.34-492.2:539.215

Г. П. Богатырева, Г. А. Петасюк, Г. А. Базалий, В. С. Шамраева (г. Киев)
К вопросу однородности алмазных микропорошков по морфометрическим характеристикам

Приведены результаты исследования характеристик исходных порошков и продуктов их разделения методом флотации, анализа адекватности средних значений морфометрических характеристик и оценки однородности порошков по системно-критериальному методу. Показано, что в результате сортировки существенно повышается однородность порошков по размерным характеристикам и показателю формы. Установлено, что наибольшей однородностью обладают продукты флотации, чем и объясняется их более высокая абразивная способность. Доказана целесообразность использования флотационного метода разделения как инструмента повышения однородности алмазных микропорошков по морфометрическим характеристикам и эффективность разработанного пакета компьютерно-аналитических методов количественного анализа этих характеристик.

Ключевые слова: алмазные микропорошки, морфометрические характеристики, однородность порошков, продукты флотации.


УДК 621.923

В. І. Лавріненко (м. Київ)
Шліфувальні круги з надтвердих матеріалів у верстатній системі: обмеження за критерієм жорсткості

Наведено результати досліджень по визначенню необхідних значень показника жорсткості шліфувальних кругів з надтвердих матеріалів як однієї зі складових верстатної системи в процесі обробки. Показано, що стандартні шліфувальні круги мають певний запас жорсткості і наведені критичні значення її величин.

Ключові слова: шліфувальний круг, корпус круга, жорсткість круга, надтвердий матеріал, зносостійкість круга, шорсткість.

Рецензия на монографию «Формирование структуры композиционных материалов при обработке металлическими расплавами»  автора А. Ф. Лисовского

На головну

Выпуск № 4, год 2018
Рекомендації для авторів журналу «Сверхтвердые материалы»
Сверхтвердые материалы
Історія журналу "Сверхтвердые материалы"
Склад редакційної колегії
Редакція журналу “Сверхтвердые материалы”
Архів журналу СТМ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Передплата
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ» У СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Інститут Надтвердих Матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Україна, 04074, Київ, вул.Автозаводська, 2;
Тел.: (+38 044) 468-86-40 Факс: 468-86-25 www.ism.kiev.ua Е-mail: alcon@ism.kiev.ua